SAKRAMENTY święte
SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Przygotowania młodzieży w wieku szkolnym

Przygotowanie w Parafii prowadzi ks. Lech Hebrowski sdb.
Kandydatami powinni wcześniej przyjąć Sakramenty Chrztu i Eucharystii. Uczestniczyć w katechezie szkolnej. Przygotowanie w Parafii odbywa się podczas spotkań formacyjnych (co miesiąc) obowiązkowych dla wszystkich kandydatów oraz podczas spotkań w grupach (będzie ich sześć). W trakcie przygotowania każdy kandydat zobowiązany jest do prowadzenia książeczki, w której zapisuje praktyki religijne. Kandydaci w ciągu roku formacyjnego uczestniczą w pełni w życiu liturgicznym Wspólnoty Kościoła:
- uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii
- rekolekcjach
- nabożeństwach związanych z okresami liturgicznymi
- systematyczne przystępowanie do Sakramentu Pokuty.

Kandydaci zdają w ciągu roku dwa egzaminy z podstawowej wiedzy religijnej u katechetów lub w Parafii.

 

PACIERZ


1. ZNAK KRZYŻA
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

2. MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

3. POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

4. SKŁAD APOSTOLSKI 
Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, - i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, - który się począł z Ducha św. narodził się z Maryi Panny, - umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; - zstąpił do Piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, - wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, - stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, - Wierzę w Ducha Świętego, - święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie, - grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, - żywot wieczny. Amen


5. DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. 


6. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 


7. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. 
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. 
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 


8. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

9. Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.


10. ANIOŁ PAŃSKI
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo .....
Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo...
A Słowo ciałem się stało,
I zamieszkało miedzy nami. Zdrowaś Maryjo...
Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoja łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. 


11. AKTY STRZELISTE (WIARY, NADZIEI, MIŁOŚCI I ŻALU) 
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może. 

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. 

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone. 

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu. 


12. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1. Sakrament chrztu
2. Sakrament bierzmowania
3. Sakrament Eucharystii
4. Sakrament pokuty i pojednania
5. Sakrament namaszczenia chorych
6. Sakrament święceń
7. Sakrament małżeństwa 


13. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Nienawiść
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo 


14. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY
1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych nauczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych 


UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych odwiedzać
7. Umarłych pogrzebać 


15. RZECZY OSTATECZNE CZŁOWIEKA
Śmierć, sąd szczegółowy, Niebo albo piekło, zmartwychwstanie ciał, sąd ostateczny.


16. CNOTY BOSKIE
1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość 


17. CNOTY KARDYNALNE
1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Wstrzemięźliwość
4. Męstwo 


18. DOBRE UCZYNKI
Modlitwa. Post. Jałmużna.

 

19. DROGA KRZYŻOWA
Stacja I - Jezus na śmierć skazany
P: Kłaniamy Ci się, Chryste, i błogosławimy Tobie
W: Żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. 
Stacja II - Jezus obarczony krzyżem
Stacja III - Jezus upada po raz pierwszy
Stacja IV - Jezus spotyka Matkę swoją
Stacja V - Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
Stacja VI - Weronika ociera twarz Jezusowi
Stacja VII - Jezus upada po raz drugi
Stacja VIII - Jezus spotyka kobiety jerozolimskie, które płaczą nad nim
Stacja IX - Jezus upada po raz trzeci
Stacja X - Jezus z szat obnażony
Stacja XI - Jezus przybity do krzyża
Stacja XII - Jezus umiera na krzyżu
Stacja XIII - Jezus zdjęty z krzyża i powierzony Matce
Stacja XIV - Jezus złożony do grobu 


20. CZĘŚCI I TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 

Część I - tajemnice radosne:
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni 

Część II - tajemnice światła:
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na Górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii 

Część III - tajemnice bolesne:
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie Pana Jezusa cierniową koroną
4. Niesienie krzyża
5. Ukrzyżowanie 

Część IV - tajemnice chwalebne:
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie w niebie NMP 


21. PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY
Rachunek sumienia.
Żal za grzechy.
Mocne postanowienie poprawy.
Szczera spowiedź.
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 


PYTANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA


1. Skąd wiemy o istnieniu Boga?
O istnieniu Pana Boga wiemy:
z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,
z przekonania wszystkich ludów,
z własnego sumienia,
z Objawienia Bożego.


2. Kim jest Bóg?
Pan Bóg powiedział o sobie - Jam jest który jest -. Jest więc jedyną istotą , która swego istnienia nie zawdzięcza nikomu. Jest Duchem nieskończenie doskonałym, który posiada, wszystkie doskonałości w stopniu najwyższym. Bóg jest Stwórcą nieba i ziem. Bóg jest naszym Ojcem, od którego każdy z nas otrzymał duszę nieśmiertelną.


3. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. Ma dwie natury: boska i ludzką, nie zmieszane lecz zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego.


4. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, która pochodzi od Ojca i Syna, jest współistotną Ojcu i Synowi. Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół.


5. Kim jest Najświętsza Maryja Panna? 
Najświętsza Maryja Panna jest Matką Bożą, bo urodziła i wychowała Syna Bożego. Czcimy więc Ją jako Bogarodzicę.


6. Dlaczego Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Niepokalanie Poczętą? 
Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Niepokalanie Poczętą dlatego, że od pierwszej chwili swego życia była pełna łaski, wolna od grzechu pierworodnego (dogmat Niepokalanego Poczęcia ogłosił papież Pius IX dnia 8.XII 1854 r.; uroczystość obchodzimy 8.XII). Mówimy o Niej, że jest Niepokalana, gdyż nie popełniła żadnego grzechu podczas całego życia. 

7. Dlaczego Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Wniebowziętą?
Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Wniebowziętą, ponieważ Bóg zabrał Ją z ciałem i duszą do nieba (dogmat o Wniebowzięciu Matki Bożej ogłosił papież Pius XII dnia l.XI.1950 r.: uroczystość obchodzimy 15.VIII ). 

8. Kto to są aniołowie? 
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi.


9. Kto to są szatani?
Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

10. Kim jest człowiek?
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej. Człowiek otrzymał "Boże podobieństwo" - nieśmiertelną duszę, dzięki której może myśleć tworzyć, wybierać między dobrem i złem, a nade wszystko kochać. Człowiek jest istotą rozumną i wolną.

11. Jak nazywa my nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?
Pierwsze nieposłuszeństwo ludzi wobec Boga nazywamy grzechem pierworodnym, który dosięga każdego człowieka i jest dziedziczny.


12. Jaki sakrament usuwa grzech pierworodny?
Sakrament Chrztu świętego usuwa grzech pierworodny.

13. Co to jest Pismo św. i jaki jest jego podział?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowanie do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia, które kościół przechowuje i jako Objawienie Boże podaje.
Pismo Święte ma podwójnego autora: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali. Jest ono niezmienne i wieczne jak Bóg. Składa się z 72 ksiąg: Stary Testament- 45 ksiąg, Nowy Testament- 27 ksiąg. 


14. Kto tworzy Mistyczne Ciało Chrystusa czyli Kościół?
Mistyczne Ciało Chrystusa czyli Kościół tworzą wszyscy ludzie, którzy wierzą w Boga i przyjęli Chrzest święty. Do Kościoła Chrystusowego należą nie tylko wierni na ziemi, ale także święci w niebie oraz dusze w czyśćcu. Wierny na ziemi nazywamy Kościołem pielgrzymującym; świętych w niebie - Kościołem triumfującym, dusze w czyśćcu -Kościołem cierpiącym.


15. Kto jest głową Kościoła?
Niewidzialną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra, czyli Papież, biskup Rzymu, obecnie papieżem jest Franciszek.


16. Kto jest następcą św. Piotra?
Następca św. Piotra jest Papież, biskup Rzymu, który jest głową Kolegium biskupów, wikariuszem Chrystusa i pasterzem całego Kościoła na ziemi. Z ustanowienia Bożego posiada on najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę duszpasterską. 


17. Kto jest następcą Apostołów?
Następcami Apostołów są Biskupi, którzy są członkami Kolegium, są głową widzialną Kościoła lokalnego, mają udział w odpowiedzialności apostolskiej i misji całego Kościoła pod zwierzchnictwem papieża. Zjednoczeni z Ojcem świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

18. Co to jest łaska Boża i jakie są jej rodzaje?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia. Wysłużył ją nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Łaskę otrzymujemy tylko przez Niego. Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

Łaska uświęcająca jest darmowym darem, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić. 

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków.


19. Kiedy tracimy łaskę Bożą, a kiedy ją odzyskujemy?
Możemy ją utracić przez grzech ciężki. Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.


20. Co to jest przykazanie Boże?
Przykazanie Boże jest to wola samego Pana Boga, którą powinniśmy wypełniać, jako dzieci Boże. "Wszystko, co Pan rzekł, uczynimy" (Wj 19,8).


21. Co nakazuje pierwsze przykazanie Boże?
Wzywa człowieka, by wierzył w Boga, w Nim pokładał nadzieję i kochał Go ponad wszystko.

22. Co nakazuje drugie przykazanie Boże?
Nakazuje szacunek wobec imienia Bożego i zabrania jego nadużywania. Domaga się wzywania imienia Bożego ze czcią, czyli o pełne zaufania zwracanie się do Boga, a także o rozwijanie osobistej zażyłości z Nim przez modlitwę.


23. W jaki sposób wypełniamy trzecie przykazanie Boże?
Wypełniamy świętując niedzielę - dzień zmartwychwstania i święta nakazane przez Kościół. Świętujemy poprzez uczestnictwo w Eucharystii i powstrzymanie się od pracy.

Święta nakazane:
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - 1 stycznia (Nowy Rok)
Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) - 6 stycznia
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia
Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada
Uroczystość Narodzenia Pańskiego - 25 grudnia24. O czym mówi i do czego zobowiązuje czwarte przykazanie Boże?
W tym przykazaniu Pan Bóg objawia, iż Jego wolą jest, abyśmy oddawali cześć rodzicom i tym, których On obdarzył autorytetem dla naszego dobra. Dzieci winny okazywać rodzicom szacunek, wdzięczność, sprawiedliwe posłuszeństwo i pomoc. Rodzice są pierwszymi osobami odpowiedzialnymi za wychowanie swych dzieci do wiary i do życia moralnego. Mają obowiązek zapewnienia - w miarę możliwości - spełnienia potrzeb materialnych i duchowych swoich dzieci.25. O czym mówi piąte przykazanie Boże?
Nakazuje szacunek dla ludzkiego życia. Życie jest święte od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, gdyż osoba ludzka jest chciana dla niej samej i stworzona na obraz i podobieństwo Boga żyjącego i świętego. To przykazanie zakazuje wszelkich czynów doprowadzających do śmierci człowieka, bądź stwarzających poważne zagrożenia dla jego życia.


26. O czym mówi szóste przykazanie Boże?
Wzywa do bycia czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach. Przykazanie te zobowiązuje do zachowania siebie w czystości dla przyszłego współmałżonka, szacunku dla zdolności przekazywania życia, dozgonnej wierności małżonkowi, przestrzegania zakazu rozbijania małżeństw innych ludzi oraz sprowadzania ich na drogę niewierności. Niektóre grzechy przeciw temu przykazaniu to: rozwiązłość, masturbacja, współżycie poza? i przedmałżeńskie, pornografia, prostytucja, gwałt, praktyki homoseksualne.


27. O czym mówi siódme przykazanie Boże?
Zakazuje niesłusznego zabierania lub zatrzymywania własności innych ludzi, a także wyrządzania im krzywdy poprzez naruszanie i dóbr. Nakazuje praktykowanie sprawiedliwości i miłości w zarządzaniu dobrami ziemskimi i owocami pracy ludzkiej. 


28. O czym mówi ósme przykazanie Boże?
Zabrania kłamstwa, czyli mówienia nieprawdy w celu oszukania bliźniego, który ma prawo do prawdy i zaleca szanowanie jego dobrego imienia. 

29. O czym mówi przykazanie dziewiąte Boże?
Domaga się przezwyciężenia pożądliwości cielesnej w myślach i pragnieniach. Zakazuje kultywowania myśli i pragnień związanych z czynami zakazanymi przez szóste przykazanie. 


30. O czym mówi dziesiąte przykazanie Boże?
Zabrania chciwości i zazdrości zrodzonej z nieograniczonego pragnienia bogactw i zawartej w nich potęgi. Domaga się postawy szacunku w odniesieniu do własności cudzej i wspólnej.


31. Co to są sakramenty święte?
Sakramenty są to znaki widzialne, które ustanowił Chrystus i powierzył Kościołowi, przez które daje On nam łaskę Bożą. (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

Sakramenty św. dzielimy na:
Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu (Chrzest, Bierzmowanie, Kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy (Eucharystia, Pokuta, Namaszczenie chorych. Małżeństwo). Sakramenty, które można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej (Bierzmowanie, Eucharystia, Namaszczenie chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów (Chrzest i pokuta).

32. Co to jest chrzest?
Chrzest, jest to Sakrament, przez który Pan Jezus gładzi nam grzech pierworodny oraz wszystkie grzechy przed chrztem popełnione, daje nam życie Boże, czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła Bożego Chrzest jest to pierwszy - bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów i najważniejszy sakrament , bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary.

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek. Dziecko ochrzczone w obliczu śmierci lub niebezpieczeństwa należy przynieść do kościoła w celu uroczystego uzupełnienia ceremonii chrztu.


W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?


obudzić intencję, że chcę ochrzcić
polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną
wypowiedzieć równocześnie słowa: "NN" - ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

33. Co to jest pokuta?
Pokuta jest to sakrament, w którym Pan Jezus przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy popełnione po chrzcie.

34. Wymień 5 warunków Sakramentu Pokuty i omów je:
Rachunek sumienia - jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.
Żal za grzechy - jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.
Mocne postanowienie poprawy - jest to szczera wola unikania grzechów.
Spowiedź - jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.
Zadośćuczynienie - jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.35. Co to jest grzech?
Grzech jest obrazą Boga i Jego miłości, raną zadaną samemu sobie (własnej godności dziecka Bożego) i Kościołowi. Jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.


36. Jakie są rodzaje grzechów?


Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.


Grzech ciężki - czyli śmiertelny jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej. Grzech ten niszczy w nas miłość, bez której niemożliwe jest osiągnięcie wiecznego szczęścia.


Grzech powszedni - to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy mało ważnej lub przy zmniejszonej świadomości albo wolnej woli.

37. Jakie są skutki grzechu śmiertelnego i powszedniego?
Grzech śmiertelny pozbawia człowieka łaski uświęcającej, prawa do nieba, i ściąga, na człowieka karę doczesną i wieczną. 


Grzech powszedni zmniejsza miłość do Pana Boga, czyni człowieka skłonniejszym do grzechu śmiertelnego i ściąga na człowieka karę doczesną.38. Co to jest Eucharystia?
Eucharystia jest pamiątką (uobecnieniem) Paschy Chrystusa, tzn. Dzieła zbawienie dokonanego przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej.39. Z jakich części składa się Msza święta?
Msza św. składa się z Obrzędów Wstępnych, Liturgii Słowa - głoszenie Słowa Bożego, Liturgii Eucharystycznej - dziękczynienie Ojcu za wszelkie dobra, szczególnie za dar Jego Syna, konsekrację chleba i wina, uczestnictwo w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa oraz Obrzędów Zakończenia.40. Co to jest Bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, obdarowując go swymi darami, aby wiarę swoją mężnie, wyznawał, bronił jej i według niej żył. Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze ?wyciska? na duszy znamię świadka Chrystusowego.


41. Która osoba szczególnie działa w Sakramencie Bierzmowania?
W Sakramencie Bierzmowania działa szczególnie Duch Święty, który daje człowiekowi pełnię darów, aby przez to doskonalej zjednoczyć człowieka z Chrystusem i upodobnić do Chrystusa.


42. Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?
Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.43. Co to znaczy: "mężnie wyznawać wiarę"?
Słowa te oznaczają wyznawanie wiary odważnie, śmiało, w każdej sytuacji i miejscu, przyznawanie się do swojej wiary, nawet gdyby za to groziło człowiekowi prześladowanie.44. Co to znaczy żyć według wiary?
Żyć według wiary tzn.:
- zachować na co dzień wszystkie przykazania,
- spełniać solidnie swoje obowiązki,
- żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.,
- wprowadzać w życie przykazanie miłości Boga i bliźniego.45. W jaki sposób chrześcijanin powinien bronić swojej wiary?
Bronić swojej wiary tzn.:

umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty,
być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,
nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę,
bronić i troszczyć się o świątynie, kaplice, krzyże i o to wszystko, co Bogu jest poświęcone; 
prowadzić życie godne wyznawcy Chrystusa.46. Jakie są dary Ducha Świętego?
Jest siedem darów Ducha Świętego. Uzdalniają one nas do:

Mądrości - wydawania trafnych sądów o Bogu i świecie; 


Rozumu - łatwego przyjmowania natchnień Ducha Św.; 


Umiejętności - właściwego oceniania spraw ziemskich; 


Rady - właściwego rozwiązywania trudności życiowych; 


Męstwa - ponoszenia ofiar dla Boga i walki z szatanem; 


Pobożności - radosnej czci naszego Ojca; 


Bojaźni Bożej - walki z grzechami, które zasmucają naszego Ojca. 47. Co to jest Namaszczenie Chorych?
Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym Pan Jezus umacnia człowieka ciężko chorego, odpuszcza mu grzechy, jeśli je ma; daje mu siłę przeciw pokusom, ulgę w cierpieniu, a niekiedy zdrowie ciała. Sakrament Namaszczenia Chorych należy przyjąć, gdy człowiek ciężko choruje.


Gdy kapłan przychodzi udzielić Sakramentu Namaszczenia należy przygotować w domu chorego:


stół nakryty białym obrusem; 
na stole: krzyżyk, dwie, świece, chleb, sól, watę, szklankę wody i wodę święconą. 48. Co to jest sakrament małżeństwa?
Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Jest wyniesieniem do godności sakramentu przymierze, poprzez które mężczyzna i kobieta tworzą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości. Sakrament ten daje małżonkom łaskę kochania się miłością, którą Chrystus umiłował Kościół, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca na drodze życia wiecznego. 49. Co to jest Kapłaństwo?
Kapłaństwo jest to Sakrament, przez który Pan Jezus daje człowiekowi władzę składania ofiary Mszy Św., udzielania Sakramentów Św., głoszenie słowa Bożego oraz łaski godnego sprawowania urzędu kapłańskiego. Sakramentu Kapłaństwa może udzielić tylko biskup.

LINKI
Copyright 2009-2010 salezjanie.suwałki.pl projekt: x-grafik.pl
Odwiedziło nas: 565322